četrtek, 16. januar 2020

Prostorska stiska Centra za sluh in govor Maribor


Spremljam zapise v časopisu, na FB, pogovarjam se in vidim -  Center za sluh in govor Maribor je v veliki prostorski stiski!
Otrok, ki potrebujejo izobraževanje v prilagojenem programu za gluhe in naglušne otroke, za otroke z govorno – jezikovnimi motnjami, otroke z avtizmom, je vedno več. Prostorske kapacitete temu več niso kos. Vodilni na Centru se trudijo in iščejo rešitve, ki bi zadovoljile potrebe po kvalitetni obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Delno stisko rešujejo tako, da gostujejo v Dijaškem domu Maribor, ob tem pa se zavedajo, da to ni idealna rešitev. Ne bi izgubljala besed o tem, da tamkajšnji prostori niso bili zgrajeni za dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom za gluhe in naglušne ter za otroke z govorno jezikovnimi motnjam. Lahko si predstavljamo stiske in težave, s katerimi se srečujejo otroci in učitelji, ki izvajajo program.
V Večeru berem, da bi se lahko osnovna šola  Centra za sluh in govor Maribor, ki sicer ima dve organsko povezani organizacijski enoti (zdravstveno enoto ter enoto OŠ in vrtec), v celoti preselila v Dijaški dom. S tem bi se dom ukinil, njihovi zaposleni pa bi ostali brez zaposlitve. Seveda je to izzvalo začudenje in razburjenje. Kroži celo  peticija za ohranjanje doma.
Ni ravno spodbudno, če nekdo mora reševati svojo stisko na račun stiske oz. nesreče nekoga drugega.
Vse dogajanje dobiva nekakšen čuden prizvok, kljub temu da nobeden od vpletenih ne želi nič slabega!
Žalostno je, da v 21. stoletju v evropski državi, v Mariboru, ne moremo urediti ustreznih prostorov za vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo (habilitacijo) oseb s posebnimi potrebami na področju sluha, govora in jezika. Ne smemo pozabiti, da bi stavba, v kateri je Dijaški dom, bila potrebna temeljite prenove in rekonstrukcije, če bi želeli ustvariti pogoje za delo, kot jih zahteva stroka. Mislim, da bi odgovorni na nivoju države, morali res dobro premisliti in oceniti začetne stroške in potrebne finančne vložke ter pretehtati kasnejšo korist od novogradnje oz. rekonstrukcije stare, obstoječe stavbe Dijaškega doma! Obstajajo strokovno utemeljena pravila in smernice, ki se nanašajo na prostor, opremo, čas, metode za izvajanje prilagojenega programa ter prav tako strokovne  smernice za izvajanje zdravstvenega dela dejavnosti, ki omogočajo obravnavo otrok in odraslih s tovrstnimi težavami.
Center za sluh in govor Maribor je že ves čas obstoja (58 let)  izvajal svojo dejavnost tako, da je po svojih najboljših močeh zadovoljeval potrebe obravnavanih oseb. Ves čas pa se je srečeval s prostorsko stisko in vedno so mu bile ponujene  bolj ali manj začasne rešitve. Res je, da nobena rešitev ne more biti večna, vendar je pa lahko, vsaj v danem trenutku, optimalna!
Družba bi se morala  zavedati, da je Center za sluh in govor Maribor pomembna ustanova, ki svoje poslanstvo izvaja na visokem strokovnem nivoju ter od samega začetka delovanja sledi sodobnim strokovnim trendom in spoznanjem, istočasno pa uvaja inovacije na osnovi spoznaj in izkušenj svojih strokovnjakov. Center je že v 60-tih letih prejšnjega stoletja težil  h kvalitetni  integraciji svojih varovancev v socialno okolje. Osnovna doktrina je bila razvijanje govorno-jezikovne komunikacije, ki je integracijo omogočala. Ob sodelovanju z UKC Maribor, Oddelkom za otorinolaringologijo in CFK, je začel z izvajanjem  rehabilitacije oseb s polževim vsadkom. Prav tako je vzpostavil sodelovanje z Oddelkom za nevrokirurgijo in Oddelkom za nevrologijo in izvajanje logopedske terapije pri osebah po poškodbi oz. bolezni glave.  Poleg oddelkov vrtca za gluhe otroke, je Center organiziral oddelke za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in kot posebnost tudi oddelek rednega vrtca za otroke brez težav, kar je bilo spoznano za primer dobre prakse in se ga je prijelo ime »Mariborski model«. Osnovna šola izvaja prilagojene programe za gluhe in naglušne otroke ter za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. Posebej je usmerjena v izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami.
Center je bil učna in hospitacijska  ustanova ter organizator številnih izobraževanj, posvetov, kongresov, kar je ime Centra poneslo v svet. To so samo nekatera pomembna področja, na katerih Center izstopa!
Center za sluh in govor Maribor ni namenjen sam sebi! To je ustanova, ki izvaja celostno obravnavo oseb s težavami na področju sluha, govora in jezika, ne glede na starost obravnavane osebe  in ne glede  na vzrok oz. pojavnost težave. Dvomim, da je v Mariboru, pa tudi širše v regiji, kdo, ki se še ni srečal s Centrom, ali vsaj poznal koga, ki Center pozna, saj je skozi Zdravstveno enoto šlo tisoče otrok in odraslih, ki so potrebovali pomoč pri rehabilitaciji sluha in govora. Veliko otrok s težavami je šlo skozi vrtec, kar jim je omogočilo kvalitetno vključevanje v večinske osnovne šole oz. v prilagojene programe osnovne šole, otroci brez težav pa so s pomočjo obrnjene inkluzije spoznavali in sprejemali drugačnost ter tako postajali socialo zrelejši. Poleg otrok, ki so bili takoj usmerjeni v prilagojeni program, je veliko šolskih otrok, ki  zaradi težjih primanjkljajev na posameznih področjih učenja ali govorno-jezikovnih motenj iz večinskih šol prihajalo v osnovno šolo Centra ter tako na prilagojen način usvajalo potrebna znanja, kar jim omogoča nadaljevanje šolanja.
Zato bi  Mariborčani  morali zahtevati od odgovornih, da njihov Center za sluh in govor  končno dobi ustrezne prostore, ki bi omogočali optimalno izvajanje multidisciplinarnih dejavnosti, potrebnih za uspešno obravnavo vseh, ki potrebujejo tovrstno pomoč pri odpravljanju in obvladovanju težav.   
To bi omogočila namensko grajena in ustrezno opremljena stavba z vsemi priteklinami, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje dejavnosti. Prepričana sem, da bi ministrstvo moralo razmišljati v tej smeri!
Mariborčanke in Mariborčani, podprimo vodstvo obeh vpletenih ustanov, Centra za sluh in govor Maribor ter Dijaškega doma Maribor, da lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti -  Center v novogradnji, Dijaški dom v svoji stavbi!
Ustvarimo peticijo za novogradnjo Centra za sluh in govor Maribor!
Tugomira Vizjak Kure